برگزاری کلاس

برگزاری کلاس های تفسیر و تبیین مبانی فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه

کنترل متره و برآورد

کنترل و تهیه متره، برآورد و صورت وضعیت پروژه های ابنیه و ابنیه صنعتی

مشاوره

مشاوره در خصوص انعقاد پیمان، تهیه صورت وضعیت کارکرد و تعدیل و مدیریت دعوی پیمان

آخرین مطالب

ویدیو های تخصصی رایگان

یکبار برای همیشه برای افزایش درآمد و ورود به بازار کار

از
دوره جامع مترور حرفه ای استفاده نمایید.

مترور:

اندازه گیری و محاسبه مقادیر مصالح و عملیات های اجرایی و همچنین محاسبات ریالی، برای احداث یک ساختمان یا کارهای انجام شده در یک ساختمان متره و برآورد نام دارد.به افراد شاغل در این زمینه، مترور می گویند.

متره و اجرای ساختمان :

متره و اجرای ساختمان به معنای تلفیق اندازه گیری و محاسبات بر مبنای دانش متره و برآورد و مراحل اجرایی ساختمان می باشد.

این دو واژه از ارکان اصلی پروژه به شمار آمده و جز لاینفک هر پروژه محسوب میگردد.

فهرست بهای رشته ابنیه:

فهرست بهای رشته ابنیه:
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه از قدیمی ترین و پر کاربردترین مراجع برآورد پروژه های عمرانی در مقیاس ملی می باشد.
این مرجع به عنوان یکی از مستندات از حیث پرداخت صورت وضعیت ها و اجرای پروژه تلقی می گردد.

تفسیر فهرست بها:

مهمترین عامل وحدت رویه پیمانکار، مشاور و کارفرما در نظام پیمانکاری از حیث پرداخت صورت وضعیت ها و اجرای پروژه، فهرست بها می باشد اما جالب این است که در اکثر مواقع تعدد نظرات و تفاسیر گوناگون منجر به تاثیرات سوئی در روند اجرای پروژه، می گردد.
از این رو تفسیر صحیح فهرست بها که آمیزه ای از علم آکادمیک و تجربیات باشد، از نکات حائز به اهمیت است.

آموزش متره و برآورد:

دانش متره و برآورد و وجود نیروی متخصص در این زمینه، از دیر باز تاکنون از عوامل تاثیر گذار در پروژه های عمرانی کشور بوده و با توجه به گذر زمان و همچنین افزایش مقیاس پروژه های موجود در سطح کشور، نیاز به این دانش، شفاف تر گردیده است.
باتوجه به نیاز نظام پیمانکاری در سراسر کشور به شناخت دانش متره و برآورد، آموزش دانش متره و برآورد برای ترتبیت نیروی متخصص، از موارد گره گشا در خصوص اشتغال مهندسین می باشد.