0
01732360754 (مشاوره و پشتیبانی)
لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

نکاتی کلیدی از فصل عملیات تخریب

فاقد تصویر شاخص

نحوه محاسبه متره طول آرماتور اصلی ستون در یک طبقه ( غیر از همکف )

هندبوک متره مجموعه ای از فرمول های کاربردی و ساده شده دانش متره و برآورد بوده که مهندسین مترور می توانند مطابق با هندبوک متره، محاسبات مرتبط با متره را با دقت بیشتر و در زمان کمتر انجام دهند.