0
01732531274 (مشاوره و پشتیبانی)
لیست مطالب
برای سایت

دانلود شاخص های تعدیل سه ماهه سوم و چهارم ۹۸

دانلود شاخص های تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 1398طی بخشنامه به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران به شماره 99/142017 با موضوع شاخص های تعدیل مربوط به دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1398، شاخص ...