اجرای موضوع پیمان به روش امانی یا تک عاملی

انجام کارهای موضوع پیمان توسط کارفرما ( روش امانی ) موضوع کار به صورت امانی زمانی صورت می پذیرد که کارفرما خود به طور مستقل، عوامل اجرای پروژه اعم از تامین مالی پروژه، نیروی انسانی، ماشین آلات و ابزار و مصالح را تامین سازد. در این روش کارفرم…