«سقف ظرفیت ردیف­ های کار جدید در قالب پروژه­ های بر پایه نشریه 4311 ابلاغ طی بخشنامه شماره 842 مورخ 1378/3/3»

«سقف ظرفیت ردیف­ های کار جدید در قالب پروژه­ های بر پایه نشریه 4311 ابلاغ طی بخشنامه شماره 842 مورخ 1378/3/3» در صورتی که در چارچوب موضوع پیمان، کارهای جدیدی به پیمانکار ابلاغ شود، برای تعیین قیمت آن ها به شرح ذیل عمل می­گردد: چنانچه در فهرس…

اجرای موضوع پیمان به روش امانی یا تک عاملی

انجام کارهای موضوع پیمان توسط کارفرما ( روش امانی ) موضوع کار به صورت امانی زمانی صورت می پذیرد که کارفرما خود به طور مستقل، عوامل اجرای پروژه اعم از تامین مالی پروژه، نیروی انسانی، ماشین آلات و ابزار و مصالح را تامین سازد. در این روش کارفرم…