شاخص سایدبار, صفحات اصلی

ضرایب صورت وضعیت نویسی | نحوه اعمال ضرایب پای کار ، ضریب بالاسری و …

ضرایب صورت وضعیت نویسی با همیار مترور

یکی از مهم ترین ارکان صورت وضعیت نویسی اعمال ضرایب به صورت وضعیت ها می‌باشد. ضرایب قابل اعمال به صورت وضعیت در واقع اعدادی هستند که به منظور جبران هزینه های ویژه، طبق ضوابط و دستورالعمل های مربوطه به برآورد اعمال می‌شود، مانند ضریب بالاسری، ضریب طبقات، ضریب طبقات و…

به دلیل اهمیت بسیار زیاد، ضرایب قابل اعمال به صورت وضعیت، تصمیم گرفتیم مجموعه فیلم هایی با عنوان، سریال ضرایب صورت وضعیت نویسی را برای شما تدارک ببینیم که در آن به تشریح اهم ضرایب صورت وضعیت نویسی به طور کامل پرداخته ایم.

قسمت اول سریال ضرایب صورت وضعیت نویسی

در قسمت اول از  سریال ضرایب صورت وضعیت نویسی به چگونگی واگذاری در مناقصات، مفهوم برآورد هزینه اجرای کار، قیمت پیشنهادی پیمانکار، ضریب پیشنهادی پیمان شامل ضریب پیشنهادی کل و ضریب پیشنهادی جز می‌پردازیم.

ضریب طبقات و نحوه اعمال آن در صورت وضعیت – قسمت دوم سریال ضرایب صورت وضعیت نویسی

یکی دیگر ضرایب قابل اعمال به صورت وضعیت، ضریب طبقات می‌باشد، قیمت های مندرج در فهرست بهای برای انجام کار در طبقه همکف و طبقه زیر همکف پیش‌بینی شده است، بنابراین چنانچه عملیات های اجرایی در طبقات بالاتر از طبقه همکف و طبقات پایین تر از طبقه زیر همکف اجرا گردند، بابت هزینه حمل مصالح به طبقات یاد شده، افت مصالح ناشی از حمل آن به طبقات و سختی اجرای کار، ضریب طبقات در برآورد هزینه اجرای کار عملیات منظور می‌شود.

3-1 )  ضریب طبقات (p) از رابطه که زیر به دست می آید، ضریبی به طور جداگانه که است براي هر ساختمان (به استثناي اقلام به کار مربوط محوطه و به تمام ) محاسبه سازي اقلام کار ساختمان مربوط، اعمال می شود.

تبصره 2 ) منظور از کارهاي محوطه سازي ، عبارت است از تمام عملیات ساختمانی مکانیکی یا تاسیسات که و برقی که در خارج از ساختمان انجام شود. 

تبصره 3 )  ضریب طبقات که به طور جداگانه براي هر یک از ساختمان هاي مشمول می تعیین شود، به تمام اقلام کار همان ساختمان به استثناي مصالح پاي می کار، تعلق گیرد و از اولین صورت وضعیت منظور می شود.

 تبصره 4 )  ضریب طبقات با چهار رقم اعشار در محاسبات در نظر گرفته می شود، چنانچه رقم پنجم بعد از ممیز کمتر از 5 باشد، حذف و اگر 5 و یا بیشتر باشد، یک واحد به رقم چهارم بعد از ممیز اضافه می شود. 

ضریب بالاسری و نحوه اعمال آن در صورت وضعیت – قسمت سوم سریال ضرایب صورت وضعیت نویسی

هزینه‌های بالاسری یا (overhead)، شامل هزینه‌های بالاسری عمومی و هزینه‌های بالاسری کار می‌گردد. این هزینه از نوع هزینه هایی که است نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند:

  1. هزینه نگهداري . دفتر مرکزي 
  2. هزینه آب، برق، و سوخت دفتر مرکزي 
  3. هزینه بالاسری کار

این هزینه ، از نوع هزینه هایی می که است توان کار مشخصی را به آن مربوط کرد، مانند هزینه هاي درج شده در زیر:

هزینه هاي سرمایه که گذاري شامل موارد زیر است :

  1. هزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه به وجوه پیش پرداخت که نزد پیمانکار است.
  2. هزینه ناشی از وجوه نقدي آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست.

هزینه ضمانت نامه ها، که شامل موارد زیر است :

  1. هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات
  2. هزینه ضمانت نامه پیش پرداخت

هزینه هاي مستمر کارگاه، که شامل موارد زیر است :

  1. هزینه نیروي انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما و مهندس مشاور براي بازرسی و آزمایش قرار میگیرد.
  2. هزینه غذاي کارکنان و کارمندان پیمانکار.

حاصل تجمیع هزینه های بالاسری عمومی و هزینه های بالاسری کار، ضریب بالاسری را تشکیل می‌دهد. 

براساس بند ۲-۷-۲ از فهرست بهای رشته ابنیه ۱۳۹۹، ضریب بالاسری طرح های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می‌شوند، برابر با ۱/۳۰، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می‌شوند، برابر با ۱/۲۰ می‌باشد.

ضریب بالاسری طرح های غیرعمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می‌شوند، برابر با ۱/۴۱، و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه واگذار می‌شوند، برابر ۱/۳۰ می‌باشد.

ضریب منطقه ای (out of center) و نحوه اعمال آن در صوت وضعیت – قسمت چهارم سریال ضرایب صورت وضعیت نویسی

ضریبی است که هزینه اجرای طرح را در منطقه مورد نظر نسبت به هزینه اجرای آن در نقاط مرکز نشان می‌دهد. مرکزها همانند تهران، اصفهان و … و اطراف و حواشی مرکز که اختلاف قیمت های متوسط آماری بین نیروی کار، مواد و مصالح و تجهیزات در آن دیده می‌شود، مشمول ضریب منطقه ای می‌گردد. براساس بند ۵ کلیات فهرست بها مبلغ مربوط به ضریب هاي طبقات، منطقه اي، بالاسري و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در صورتی که در برآورد هزینه اجراي کار منضم به پیمان ، منظور شده باشد، قابل پرداخت . است به عبارت دیگر در صورت عدم پیشبینی این ضریبها یا هزینه ها در برآورد، مبالغ مربوط به آن قابل پرداخت نمیباشد.

چه زمانی می توانیم ضرایب صورت وضعیت نویسی را در صورت وضعیت ها اعمال نماییم؟

برای مشاهده پاسخ سوال فوق، از شما مهندس عزیز دعوت می شود، ویدیو زیر را مشاهده نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code