آموزش رایگان متره و برآورد, آموزش متره و برآورد, صفحات اصلی

ریز متره چیست؟ | آموزش کامل و پیشرفته ریزمتره نویسی

آموزش کامل و پیشرفته ریزمتره نویسی

اولین گام برای تهیه صورت وضعیت های پیمانکار، تهیه ریزمتره های کارکرد می باشد، به این بهانه در این مقاله کوتاه به ارکان مختلف صورت وضعیت از جمله ریز متره می پردازیم.

آموزش کامل و پیشرفته ریزمتره نویسی

ارکان ریز متره

 فرم ریز متره

مهندس مترور در فرم ریز متره، فعالیت های انجام شده را ریز به ریز و با احتساب تمام جزئیات متره می نماید. فرضا اگر بتن ریزی سازه بتنی که شامل بتن ریزی فونداسیون، بتن ریزی شمع، بتن ریزی ستون و بتن ریزی تیرها باشد، بایستی تمام جزئیات بتن مصرفی در تمام اجزای متشکله شامل فونداسیون، شمع، ستون ها و تیرها را جز به جز (یک به یک -المان به المان) متره کرده و در جدول ریز متره مطابق با تصویر شماره 1 درج نماییم.

 خلاصه متره

خلاصه متره رکن بعدی هر صورت وضعیتی می باشد، خلاصه متره در واقع خلاصه ای از مقادیر ریز متره است، بدین صورت که همان بتن مصرفی را که متره کرده ایم، به یک مقدار واحد (فرضا 1000 مترمکعب بتن) می رسیم، این 1000 مترمکعب را در فرم خلاصه متره، بدون نوشتن جزئیات کامل و صرفا به صورت خلاصه مطابق با تصویر شماره 2 درج می نماییم.

صورت مالی (ریز مالی)

پس از تهیه ریز متره و خلاصه متره و رسیدن به مقادیر کارکردهای هر فعالیت، بایستی بهای واحد مربوط به هر فعالیت را به آن نسبت دهیم.
بدین منظور مقادیر خلاصه متره را در بهای واحد ردیف های فهرست بها مطابق با تصویر شماره 3 ضرب می نماییم.

نکته؛ در صورت استفاده از فعالیت های اجرایی مختلف که هر کدام در فهرست بها، ردیف های مجزای مربوط به خود را دارد، بایستی مقادیر کارکرد هر فعالیت را در ردیف مربوط به آن فعالیت از فهرست بها ضرب نماییم.
در تصویر شماره 3 همانطور که مشخص گردیده است، جهت اجرای بتن مگر “ردیف تهیه و اجرای و بتن با 150 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن” رااز فهرست بها انتخاب کرده و برای بتن ریزی فونداسیون، ستون و تیرها که بتن مصرفی از نوع C25 می باشد، ردیف مربوط به تهیه و اجرای بتن با مقاومت مشخصه 25 مگاپاسکال را انتخاب می نماییم.

خلاصه مالی

در فرم ریز مالی، ردیف های هر فصل از فهرست بهاۀ مطابق با فصل مربوط به تفکیک ردیف های مصرفی درج می گردد،
همانطور که در تصویر شماره 3 مشاهده می نمایید، به واسطه استفاده از بتن مگر و بتن سازه ای، ردیف های 080102 برای بتن مگر و ردیف 080106 برای بتن سازه ای، پیش بینی گردیده است.
همچنین در صورتی که متره مربوط برای عملیات خاکی پیش بینی شده است، بایستی ردیف های فصل دوم پیش تر از ردیف های فصل هشتم ابتدا به ساکن درج گردد و سپس ردیف های فصل هشتم پیش بینی شود. (به جهت رعایت تقدم و تاخر در متره)

با این توضیحات در فرم خلاصه مالی جمع ریالی ردیف های مربوط به هر فصل در جدول ریز مالی (1 یا چند ردیف که مبلغ کارکرد فصل مربوط را مشخص می نماید) را به طور خلاصه مطابق با تصویر شماره 4 پیش بینی می نماییم.

مالی کل

برگه مالی کل خلاصه ای از کارکردهای هر فهرست بها و مبلغ کارکرد مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه در پروژه می باشد.
برای مثال در پروژه ای که شامل فهرست بهای رشته ابنیه، فهرست بهای رشته تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی می باشد.
ابتدا مبلغ فصول مختلف مندرج در جدول خلاصه مالی برای یک رشته فهرست بها را باهم جمع نموده و در جدول مالی کل درج می نماییم.
نکته: جداول ریز متره، خلاصه متره، ریز مالی و خلاصه مالی را به تفکیک برای هر رشته فهرست بها تهیه می گردد، سپس در جدول مالی کل، مبلغ کارکرد مربوط به هر رشته فهرست بها را در نظر گرفته می شود.
همچنین حسب مورد، مبلغ مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق با پیشرفت آن در پروژه در این جدول مطابق با تصویر زیر اضافه می شود.

دوره های آموزشی همیار مترور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code