0
01732531274 (مشاوره و پشتیبانی)

آموزش اصول صورت جلسه نویسی در متره و برآورد

1. صورت جلسه یا صورت مجلس:

بین دو واژه صورت جلسه و صورت مجلس باید تفاوت قائل شد! اگرچه این دو واژه از نظر محتوا بهم نزدیک هستند، اما به لحاظ شرایط ساختاری و نحوه تهیه و تنظیم با یکدیگر متفاوت­ اند.

به نقل از جناب مهندس علی پورنژادیان (کارشناس متره، برآورد و امور پیمان ها)1

صورت مجلس ­ها زمانی به وقوع می ­پیوندند که هیاتی حاضر براثر موضوعی به یک تصمیم واحد رسیده و تصمیم اتخاذ شده به امضا جمع در همان جلسه برسد.
و یا ممکن است هیات حاضر، وضع موجودی همانند نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه را تنظیم نمایند.

اما در خصوص صورت جلسه ممکن است پیمانکاری صورت جلسه ای را تنظیم نماید، سپس برای ناظر پروژه صورت جلسه را ارسال نماید و پس از بررسی های لازم، صورت جلسه مربوط به امضا ناظر برسد.1

اما بدیهی است که برخی از صورت جلسات نیاز به امضا مشاور و کارفرما نیز نداشته باشند. همانند صورت جلسه ورود مصالح به کارگاه.

در خصوص امضا صورت جلسات در جای خود مفصل بحث خواهیم کرد.

2. تکنیک نقل از صورت جلسه در متره و برآورد:

برخی از عملیات های اجرایی می بایست در حین اجرای عملیات و در همان محل صورت مجلس گردند.

بدین منظور در بند 15 کلیات فهرست بها عنوان شده است:
عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می شود و امکان بازرسی کامل آن ها بعدا مسیر نیست، مانند پی کنی ها یا نصب میلگرد، باید مطابقت آن ها با نقشه های اجرایی، مشخصات فنی و دستورکارها، حین اجرای کار و قبل از پوشیده شدن، با مهندس مشاور، صورت جلسه شود.

صورت جلسه ای که در بند فوق به آن اشاره شده است، همان صورت مجلس کارکرد نام دارد.

در صورت مجلس کارکرد علاوه بر تعیین وضع موجود و متره عملیات اجرایی، مقادیر استحصال شده از متره را مطابق با نقشه های اجرایی، مشخصات فنی و دستور کارها پیوست به اسناد صورت مجلس نموده و با این­کار در زمان تهیه صورت وضعیت ها، به جای دوباره کاری در جهت تهیه فرم های ریز متره که می­ بایست عملیات های اجرایی به ترتیب و جز به جز در آن متره گردند، مقادیر مربوط به متره پیوست شده به صورت مجلس کارکرد را، صرفا در فرم های صورت وضعیت نویسی نقل می ­نماییم.

توضیحات کامل در خصوص تهیه صورت مجلس کارکرد و آشنایی با فرم صورت مجلس کارکرد در متره و برآورد را مهندس کرایلو در ویدیوی زیر برای شما ارائه می دهند. 

 

3. صورت جلسات از دیدگاه فهرست بها:

مطالب ذیل مطابق با بند 19کلیات فهرست بهای رشته ابنیه 1398 تالیف و گردآوری شده است، که برای سایر فهارس بها نیز می­ تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
صورت جلسات می­ بایست در حین اجرای موضوع عملیات و براساس نقشه های اجرایی، مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی و دستورکارها تهیه و شامل حداقل اطلاعات ذیل باشند:

 

توضیحات شماره 2: منظور از ذکر دلایل و توجیهات فنی همان نقشه های اجرایی، مشخصات فنی عمومی و خصوصی و دستورکارهاست.
در واقع پیمانکار می­ بایست مطابق با نقشه های اجرایی و دستورکارها، و به استناد دلایل و توجیهات فنی وضع شده در مشخصات فنی صورت جلسات را تهیه و تنظیم نماید.

اما منظور از مشخصات فنی در این فهرست بها، مشخصات فنی عمومی و یا مشخصات فنی خصوصی پیمان می ­باشد.

مشخصات فنی عمومی به ترتیب مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره 55- تجدید نظر دوم و حسب مورد سایر نشریات سازمان برنامه و بودجه کشور و پس از آن استاندارد های مربوط به مصالح و یا فناوری مورد نظر می­ باشد. مشخصات فنی خصوصی بنا بر ضرورت و مطابق با دستورالعمل های مربوط توسط مهندس مشاور تهیه و حسب مورد در پیمان، نقشه های اجرایی یا دستورکارهای ابلاغی درج می ­شود.

 

توضیحات شماره 3: در هنگام تهیه صورت جلسات به طور معمول کروکی محل اجرای موضوع صورت جلسه پیوست به صورت جلسه می ­گردد.

منضم کردن کروکی اجرای عملیات می ­تواند به روش های ذیل صورت پذیرد:

 1. برجسته کردن بخشی از نقشه های اجرایی که مربوط به محل اجرای موضوع صورت جلسه می­ باشد.
 2. منضم کردن کامل محل اجرای موضوع صورت جلسه مطابق با نقشه های اجرایی.
 • متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات.

نمونه فرم صورت مجلس مقادیر (صورت مجلس کارکرد)

نمونه فرم صورت مجلس کارکرد متره

 

تمام مطالب فوق مربوط به پکیج جامع مترور حرفه ای می باشد که در ویدیوی زیر مهندس کرایلو به آن پرداخته است، حتما این ویدیو را مشاهده فرمایید.

 

 

4. صورت جلسات از منظر امضای مسئولین ذی ربط:

مطابق با بند 19-2 از کلیات فهرست بهای رشته ابنیه، صورت جلسات باید به امضای پیمانکار، مهندس ناظر مقیم، مهندس مشاور و کارفرما (در موارد تعیین شده) برسد.

یکی از ارکانی که به صورت جلسه هویت می بخشد، وجود امضا مسئولین ذی ربط در پروژه می­ باشد.

حداقل تعداد امضا که به صورت جلسات هویت می بخشد، صورت جلسه با حداقل 2 امضا می­ باشد که این 2 امضا، مربوط به پیمانکار و مهندس ناظر می­باشد.

مطابق با جز 3 بند ب ماده 20 نشریه 4311 (شرایط عمومی پیمان)، در هنگام ورود مصالح به کارگاه، می بایست صورت مجلسی در خصوص نوع، مقدار و تاریخ ورود مصالح و تجهیزات به کارگاه با مهندس ناظر تهیه و تنظیم گردد. پس می­توان نتیجه گرفت صورت مجلس ورود مصالح به کارگاه نوعی صورت مجلس 2 امضاء محسوب می­ گردد.

برای مثال در صورت مجلس زیر نوشته شده است: مقدار 254.82 متر مربع سنگ چینی لایبید ….در تاریخ 1398/01/21 تحویل انبار کارگاه شد.

و در قسمت امضا کنندگان نماینده پیمانکار یعنی رئیس کارگاه و نماینده مهندس مشاور یعنی مهندس ناظر، به صورت مجلس ذیل هویت بخشیده اند.

 

 

اما در برخی از عملیات های اجرایی همانند عملیات خاکی، صورت جلسه 2 امضاء جایگاهی نداشته و فاقد استناد می ­باشد.

در این خصوص می توانید به بند 15 از مقدمه فصل دوم فهرست بهای رشته ابنیه مراجعه نمایید.

به طور معمول صورت جلسه مربوط به عملیات خاکی می­ بایست با 4 امضا تهیه و تنظیم شود.

اما ممکن است صورت جلسه برخی از عملیات های اجرایی صرفا به 3 امضا نیاز داشته باشد بدین منظور این 3 امضا توسط پیمانکار، مهندس ناظر و مهندس مشاور صورت می­ پذیرد.

و همچنین صورت جلساتی که به 4 امضا نیاز دارند به تایید پیمانکار، مهندس ناظر، مهندس مشاور و کارفرما می ­رسند.

تبصره: لازم به توضیح است، ممکن است صورت مجلس یا صورت جلسه ای نیاز به 3 امضا از سوی پیمانکار، مهندس مشاور و کارفرما داشته باشد. (بند الف ماده 19 نشریه 4311شرایط عمومی پیمان)

توصیه می­ گردد تمام صورت جلسات با 4 امضا تهیه و تنظیم گردد.

 

تمام مطالب فوق مربوط به پکیج جامع مترور حرفه ای می باشد که در ویدیوی زیر مهندس کرایلو به آن پرداخته است، حتما این ویدیو را مشاهده فرمایید.

 

 

5. چگونگی ابلاغ صورت جلسات و محاسبه تاخیر در ابلاغ صورت جلسات:

در ادامه مطابق با بند 19-2 از کلیات فهرست بها عنوان شده است که تمامی صورت جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطلاع و پیگیری پیمانکار) برای اعمال در صورت وضعیت به همراه موضوع کار و جدول خلاصه مقادیر ظرف مهلت سه هفته ابلاغ شود. چنانچه صورت جلسات مزبور ظرف مدت یاد شده از طرف کارفرما به هر دلیل ابلاغ نگردید، با پیگیری مکتوب پیمانکار، لازم است کارفرما دلایل عدم ابلاغ یا لزوم تهیه صورت جلسه اصلاحی را به اطلاع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن در صورت نیاز به تهیه صورت جلسه اصلاحی، لازم است مراحل تهیه و ابلاغ آن ظرف مدت دو هفته انجام شود. پس از سپری شدن مهلت دو هفته، چنانچه صورت جلسه اصلاحی به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر ابلاغ شود، میزان تاخیر به وجود آمده (نسبت به مهلت سه هفته) در ابلاغ صورت جلسه اصلاحی و پرداخت مبلغ مربوط به آن، براساس دستورالعمل مربوط در رسیدگی به تاخیرات پیمان منظور می گردد.

مطلب فوق در فهرست بهای سال 1397 اضافه گردیده است و برای عوامل پروژه بسیار مهم و کاربردی است، بدین منظور مهندس کرایلو در ویدیوی زیر به تفسیر کامل این مطلب می پردازند. (ویدیوی زیر که برگرفته از پکیج جامع مترور حرفه است را رایگان، مشاهده بفرمایید)

 

 

6. امضای کارفرما در فرم صورت جلسات به معنای ابلاغ صورت جلسات نمی باشد:

در ادامه ی بند 19-2 از کلیات فهرست بهای رشته ابنیه عنوان شده است، صورت جلسات فاقد ابلاغ کارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمی باشد. ابلاغ صورت جلسات توسط کارفرما به منظور مستند سازی مدارک و صورت جلسات بوده و از تعهدات و مسئولیت های مهندس مشاور و پیمانکار نمی کاهد.

همانطور که پیش تر اشاره کردیم، ممکن است صورت جلسات 2 امضاء و یا 3 امضاء باشند که با این اوصاف نیاز به امضا کارفرما در فرم صورت جلسه نمی­باشد، اما لازم است کارفرما به صورت مجزا صورت جلسه مربوط را ابلاغ نماید.

مطالب فوق را مهندس کرایلو در ویدیوی زیر به طور کامل به شما توضیح می دهد، ویدیوی زیر را مشاهده نمایید.

 

 

7. ابطال صورت جلسات ابلاغ شده توسط کارفرما:

برخی از مهندسان بر این باورند با ابلاغ صورت جلسه توسط کارفرما، صورت جلسه قابل ابطال (تغییر) نمی ­باشد، اما باید بدانیم حتی پس از ابلاغ صورت جلساتتوسط کارفرما، علاوه بر این­که  از مسئولیت های پیمانکار و مهندس مشاور نمی­ کاهد بل ­که می­توان صورت جلسه ابلاغ شده را ابطال نمود.
در واقع ابطال صورت جلسات زمانی ممکن است که اشتباه صریح و شفافی در ارکان صورت جلسه رخ داده باشد.

برای مثال مقادیر حاصل از متره دیوار چینی براساس نقشه های مصوب 1 مترمکعب استحصال شده است اما به مقدار 10 مترمکعب صورت جلسه شده است.

موضوع ابطال صورت جلسات را مهندس کرایلو در ویدیوی زیر با ذکر یک مثال، به طور کامل به شما مهندس عزیز توضیح می دهد.

 

 

8. تطابق تاریخ ابلاغ صورت جلسه توسط کارفرما با زمان اجرای عملیات:

یکی از نکات مهم در تهیه و تنظیم تا مرحله ابلاغ صورت جلسات، هماهنگی زمانی بین تاریخ ابلاغ صورت جلسات و زمان اجرای کار موضوع صورت جلسه می­ باشد.
مهندس کرایلو در ویدیوی زیر علاوه بر تفسیر کامل بند 19-3 از کلیات فهرست بها به چگونگی پرداخت صورت جلسات فاقد ابلاغ نیز می ­پردازند.

 

9. غیر مجاز بودن پرداخت موضوع صورت جلسات قبل از تنظیم و ابلاغ صورت جلسات

مطابق بند 19-4 از کلیات فهرست بها هرگونه پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام شده (در ارتباط با موضوع صورت جلسه) قبل از تنظیم و ابلاغ صورت جلسه مجاز نمی­ باشد.

با توجه به زمان بر بودن روند پروسه تهیه تا ابلاغ صورت جلسات، معمولا این موضوع رخ نمی دهد.

مهندس کرایلو در ویدیوی زیر علاوه بر تفسیر کامل بند 19-4 از کلیات فهرست بها به پروسه تهیه تا ابلاغ صورت جلسات می پردازند.

 

 

منابع:

پکیج جامع مترور حرفه ای (مولف مهندس محمد کرایلو)

فهرست بهای رشته ابنیه 1398

نشریه 4311 (شرایط عمومی پیمان ها)

 

 

دیدگاه کاربران
 • mohammad 17 نوامبر 2019

  خیلی خوبه مطالبتون واقعا از تیم همیار مترور و مهندس کرایلو ممنونم.

  • admin 23 نوامبر 2019

   خواهش می کنم ممنون از حمایت شما دوست عزیز

 • amir 23 نوامبر 2019

  جامع و کامل و کاربردی
  دست مریزاد

  • admin 23 نوامبر 2019

   سلام ممنون از شما مهندس عزیز

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *